Obwodnica Sanokaa

Obwodnica Sanoka

Obwodnica Sanoka to obwodnica wybudowana w ciągu drogi krajowej nr 28, Zator – Medyka, która ma na celu ominięcie centrum oraz śródmieście miasta Sanok. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w sierpniu 2017 roku, natomiast otwarcie nastąpiło 31 stycznia 2020 roku. Według badań z 2010 roku, w Sanoku średnie dobowe natężenie ruchu zmierzone na ulicy Krakowskiej, wynosiło średnio 24 795 pojazdów. W sierpniu 2010 roku, maksymalne natężenie, które zanotowano, wynosiło 29 450 pojazdów na dobę. Co ważne, w całym województwie podkarpackim był to rekord! Dlatego też, budowa obwodnicy Sanoka miała na celu wyprowadzić cały ruch tranzytowy poza tereny Sanoka. Dzięki obwodnicy skrócił się również czas podróży w Bieszczady. Co więcej, obwodnica odciążyła ruch komunikacyjny na drogach: DK-28 oraz DK-84.

Sanok obwodnica – prace archeologiczne

Podczas prac związanych z przygotowaniem do budowy drogi, archeolodzy odkryli kilka stanowisk osadniczych z okresu rzymskiego, w tym między innymi studnię z okresu rzymskiego. Badania archeologiczne miały na celu ochronę przed zniszczeniem reliktów osadnictwa rzymskiego przed całkowitym zniszczeniem, a przy tym wzbogacenie wiedzy o tym, jak wyglądało życie na terenie Sanoka i okolicy oraz kiedy i jakie budowano tu domy. Badania te, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prowadziła do połowy 2018 roku, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, istniejąca przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Całkowity koszty badań archeologicznych na terenie inwestycji wyniósł 30 milionów złotych.

Budowa obwodnicy Sanoka

Długość obwodnicy wynosi około 7 kilometrów. Inwestycja budowy obwodnicy Sanoka obejmowała budowę drogi w ciągu drogi krajowej nr 28, wraz z budowlami oraz z całą infrastrukturą techniczną. Początek obwodnicy znajduje się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z drogą krajową nr 28 przy ulicy Krakowskiej. W październiku 2020 roku poświęcono rondo, które jest początkiem obwodnicy w Zabłotcach, nazwano je imieniem św. Andrzeja Boboli. Natomiast koniec obwodnicy stanowi włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 84 przy ulicy Lipińskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Łany.

Roboty budowlane przeprowadziło konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o.o. oraz Max Bögl Stiftung &Co. KG. Prace drogowe prowadzone były również w samym Sanoku w ciągu drogi krajowej 84, na ulicach: Lwowskiej, Kolejowej oraz Kazimierza Lipińskiego i na ulicy Krakowskiej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 886.

Umowa na budowę obwodnicy Sanoka została zawarta 9 lutego 2016 roku. Z kolei w lipcu 2017 roku Wykonawca Max Bögl Polska, uzyskał decyzję o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, natomiast 9 sierpnia 2017 roku rozpoczęły się pierwsze roboty. 1 października 2018 roku podpisano umowę na unijne dofinansowanie projektu, w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu budowy obwodnicy Sanoka wynosił 207 180 936,44 złotych, natomiast wartość dofinansowania z środków Unii Europejskiej wynosiła 144 miliony złotych.

Na trasie obwodnicy Sanoka wybudowano:

  • dwanaście obiektów inżynierskich, w tym osiem mostów oraz cztery wiadukty;
  • osiemnaście przepustów: cztery obiekty na potokach górskich, sześć przejść dla zwierząt, przepusty pod obwodnicą, oraz osiem przepustów ramowych pod drogami bocznymi.

Obwodnica Sanoka skrzyżowania

Obwodnica Sanoka połączona jest z innymi drogami czterema skrzyżowaniami jednopoziomowymi. Są to: rondo na połączeniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 886 oraz drogą krajową nr 28, przy ulicy Krakowskiej, skrzyżowanie na przecięciu obwodnicy Sanoka z łącznikiem do ulicy Okulickiego,  rondo na przecięciu obwodnicy z drogą krajową numer 84, przy ulicy Lipińskiego, rondo na przecięciu nowego przebiegu drogi powiatowej numer 2233R, przy ulicy M. Konopnickiej z obwodnicą i łącznikiem do ronda „Beksińskiego” na istniejącym ciągu drogi krajowej numer 28. Co ważne, budowa skrzyżowania i przebudowa fragmentu drogi krajowej numer 84 gwarantuje również, połączenie ulicy Zagórskiej – droga powiatowa numer G 117158R z obwodnicą.

Fotografie: GDDKiA